Sở Y tế Sở Y tế

Năm 2012 Năm 2012

Quyết định số 53/QĐ-SYT về việc công nhận danh hiệu "Tập thể Lao động tiên tiến" năm 2012

Xem nội dung Quyết định số 53/QĐ-SYT tại đây.