Sở Y tế Sở Y tế
Năm 2013 Năm 2013
Quyết định số 570/QĐ-UBND về việc tặng cờ thi đua và danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh" về tổng kết phong trào thi đua năm 2013

Xem nội dung Quyết định số 570/QĐ-UBND tại đây.