Sở Y tế Sở Y tế
Năm 2015 Năm 2015
Quyết định về việc tặng giấy khen cho cá nhân trong tổng kết phong trào thi đua năm 2015

Quyết định số 90/QĐ-SYT.