Sở Y tế Sở Y tế
Năm 2013 Năm 2013
Quyết định số 1109/QĐ-UBND về việc thưởng tiền cho các tập thể đã được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua

Xem nội dung Quyết định số 1109/QĐ-UBND tại đây.