Sở Y tế Sở Y tế
Năm 2015 Năm 2015
Quyết định về việc Công nhận danh hiệu tập thể lao động tiên tiến năm 2015

Quyết định số 89/QĐ-SYT.