Sở Y tế Sở Y tế
Năm 2012 Năm 2012
Quyết định số 54/QĐ-SYT về việc công nhận danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở" năm 2012

Xem nội dung Quyết định số 54/QĐ-SYT tại đây.