Sở Y tế Sở Y tế
Năm 2014 Năm 2014
Quyết định số 52/QĐ-SYT về việc công nhận danh hiệu "Tập thể Lao động tiên tiến" năm 2014

Xem nội dung Quyết định số 52/QĐ-SYT tại đây.