Sở Y tế Sở Y tế
Năm 2015 Năm 2015
Quyết định về việc tặng giấy khen cho tập thể trong tổng kết phong trào thi đua năm 2015

Quyết định số 91/QĐ-SYT.