Sở Y tế Sở Y tế
Năm 2014 Năm 2014
Quyết định số 51/QĐ-SYT về việc Công nhận danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở" năm 2014

Xem nội dung Quyết định số 51/QĐ-SYT tại đây.