Sở Y tế Sở Y tế
Năm 2013 Năm 2013
Quyết định số 384/QĐ-UBND về việc tặng công nhận danh hiệu thi đua và tặng Bằng khen tổng kết phong trào thi đua năm 2013

Xem nội dung Quyết định số 384/QĐ-UBND tại đây.