Sở Y tế Sở Y tế
Năm 2013 Năm 2013
Quyết định số 571/QĐ-UBND về việc tặng Cờ thi đua và Bằng khen cho các đơn vị thuộc các cụm, khối thi đua của tỉnh năm 2013

Xem nội dung Quyết định số 571/QĐ-UBND tại đây.