Thanh tra Thanh tra
Thanh tra
Tiêu đề
[138/QĐ-SYT - 13/03/2024] ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý và phản hồi thông tin phản ánh qua đường dây nóng của Lãnh đạo tỉnh BRVT tại Sở Y tế
Báo cáo số 45/BC-SYT ngày 14/03/2024 Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực quý I năm 2024
[51/BC-SYT - 18/03/2024] Báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực Quý I năm 2024
Ban hành chương trình tiết kiệm chống lãng phí năm 2022
Kết quả công tác phòng thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng quý I năm 2022
BÁO CÁO THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ NĂM 2021 VÀ GIAI ĐOẠN 2016-2021
Báo cáo kết quả công tác thanh tra y tế giải quyết khiếu nại, tố cáo tháng 6/2021
Báo cáo kết quả công tác thanh tra y tế giải quyết khiếu nại, tố cáo tháng 6/2021
Báo cáo kết quả công tác thanh tra y tế giải quyết khiếu nại, tố cáo tháng 5/2021
Kết quả kiểm tra Trách nhiệm thủ trưởng cơ quan y tế và Công vụ - năm 2020
Báo cáo công tác thanh tra y tế, giải quyết khiếu nại, tố cáo tháng 3 năm 2021
Báo cáo công tác thanh tra y tế, giải quyết khiếu nại, tố cáo tháng 2 năm 2021
Báo cáo kết quả công tác thanh tra y tế giải quyết khiếu nại, tố cáo tháng 4/2021
Báo cáo tự chấm điểm và báo cáo kết quả thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020
Báo cáo thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2020
Báo cáo kết quả công tác thanh tra y tế, giải quyết khiếu nại tố cáo tháng 11 năm 2020
Báo cáo kết quả công tác thanh tra y tế, giải quyết khiếu nại tố cáo năm 2020
Báo cáo kết quả công tác thanh tra y tế, giải quyết khiếu nại tố cáo tháng 12 năm 2020
Kết quả công tác thanh tra y tế, giải quyết khiếu nại, tố cáo tháng 10 năm 2020
Kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng 9 tháng đầu năm 2020
Báo cáo công tác thanh tra y tế, giải quyết khiếu nại, tố cáo 9 tháng năm 2020
Báo cáo công tác thanh tra y tế, giải quyết khiếu nại, tố cáo tháng 9 năm 2020
Báo cáo kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo năm 2020 của Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (từ 16/8/2019 - 15/8/2020)
Báo cáo công tác thanh tra y tế, giải quyết khiếu nại tố cáo tháng 8 năm 2020
Báo cáo kết quả thanh tra y tế, giải quyết khiếu nại tố cáo tháng 7 năm 2020
Báo cáo công tác thanh tra y tế, giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm 2020
Báo cáo công tác thanh tra y tế, giải quyết khiếu nại, tố cáo Quý II năm 2020
Báo cáo kết quả thanh tra y tế, giải quyết khiếu nại, tố cáo tháng 6 năm 2020
Báo cáo kết quả thanh tra y tế, giải quyết khiếu nại tố cáo tháng 5 năm 2020
Báo cáo kết quả thah tra y tế, giải quyết khiếu nại tố cáo tháng 4/2020
báo cáo công tác thanh, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo tháng 11/2016
Báo cáo kết quả thực hiệnh thanh tra của thủ trưởng năm 2016
Báo cáo công tác thanh, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo tháng 03 năm 2016
Báo cáo kết quả thực hiện công tác Thanh tra của thủ trưởng năm 2015
Báo cáo công tác thanh, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo tháng 10 năm 2015
Báo cáo công tác thanh, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo tháng 8 năm 2015
Báo cáo kết quả thực hiện công tác thanh tra của thủ thưởng 6 tháng đầu năm 2015
Báo cáo công tác thanh tra, kiểm tra, xử phạt VPHC năm 2014