Cải cách hành chính Cải cách hành chính
Cải cách hành chính
Tiêu đề
Quyết định số 436/QĐ-UBND ngày 16/02/2024 phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
Quyết định 312/QĐ-BYT ngày 07/02/2024 công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực y tế dự phòng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế quy định tại Thông tư số 26/2023/TT-BYTngày 29/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế
Quyết định số 407/QĐ-UBND ngày 07/02/2024 Phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính mới Lĩnh vực Y, Dược cổ truyền thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp cải thiện, nâng cao chỉ số PAR INDEX, SIPAS
Sở Y tế thông báo thực hiện thí điểm ngày không tiếp nhận hồ sơ TTHC bản giấy tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh
Tăng cường tuyên truyền vận động phổ biến về thực hiện các thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, công khai bộ chỉ số chỉ đạo điều hành tháng 10/2023
Đẩy mạnh các giải pháp cải cách và nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công phục vụ người dân, doanh nghiệp
Hướng dẫn quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến lĩnh vực Y tế
Kế hoạch cải cách hành chính năm 2024 của ngành Y tế
Triển khai công khai kết quả Bộ chỉ số điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính
[1095/QĐ-SYT - 15/11/2021] công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 trong hoạt động quản lý nhà nước và giải quyết thủ tục hành chính của Sở Y tế
Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1402/QĐ-UBND ngày 14/6/2023 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc giao chỉ tiêu thực hiện dịch vụ công trực tuyến năm 2023
Quyết định số 1425/QĐ-UBND ngày 15/6/2023 của UBND tỉnh về công bố danh mục TTHC thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình, danh mục TTHC thực hiện dịch vụ công trực tuyến một phần trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh
triển khai thực hiện số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính khi tiếp nhận và giải quyết hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh
Công văn rút kinh nghiệm bộ chỉ số cải cách hành chính năm 2022
Triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong thực hiện cải cách hành chính năm 2023
Kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023
Triển khai thực hiện Quyết định số 223/QĐ-UBND ngày 10/02/2023 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp
Kế hoạch kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật của Sở Y tế năm 2023
Kế hoạch rà soát văn bản quy phạm pháp luật của Sở Y tế năm 2023
Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023
Kế hoạch truyền thông hỗ trợ công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2023
Kế hoạch phát động phong trào thi đua đẩy mạnh công tác cải cách hành chính nhà nước của ngành Y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu năm 2023
Triển khai nhân rộng, áp dụng các mô hình sáng kiến, cách làm hay trong công tác CCHC
Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2023 của Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Triển khai thực hiện Kế hoạch Số hóa thủ tục hành chính khi tiếp nhận, giải quyết hồ sơ
Báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022
Báo cáo công tác Cải cách hành chính năm 2022.
đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp
Đẩy nhanh việc thực hiện chỉ tiêu dịch vụ công trực tuyến được Chủ tịch UBND tỉnh giao tại Quyết định số 2139/QĐ-UBND ngày 03/8/2022
Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2023 của Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Kế hoạch tăng cường thực hiện dịch vụ công trực tuyến và nâng cao chỉ số hiệu quả Quản trị hành chính công (PAPI) của ngành Y tế tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu
Kế hoạch công tác tuyên truyền cải cách hành chính trên Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh
Tăng cường thực hiện dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế
Báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính quý II/2022
Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ
Triển khai thực hiện Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ
Cẩn trọng với những bệnh có biến chứng nguy hiểm ở trẻ
Yoga hỗ trợ "chữa lành" bệnh trầm cảm
Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2025 của Sở Y tế
Quyết định về việc ban hành quy chế phối hợp xử lý công việc nội bộ trong hoạt động của cơ quan Sở Y tế 2022
Báo cáo công tác cải cách hành chính quý I năm 2022
Kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2022
Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2022
Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022
Thông báo cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế
Kế hoạch triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2022
[447/BC-SYT - 16/12/2021] Báo cáo công tác cải cách hành chính năm 2021
Triển khai Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ liên thông lĩnh vực Tổ chức cán bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế.
Hiển thị 1 - 50 of 165 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 50
của 4