Cải cách hành chính Cải cách hành chính

Cải cách hành chính
Tiêu đề
Ban hành chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí của ngành Y tế năm 2019
Báo cáo cải cách hành chính 06 tháng đầu năm 2019
công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính được bãi bỏ tại Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế
Quyết định số 1111/QĐ-UBND về công bố danh mục tên các thủ tục hành chính cắt giảm thời gian giải quyết so với quy định hiện hành thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, Ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh
Kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2019
Báo cáo cải cách hành chính quý I/2019
Kế hoạch truyền thông hỗ trợ công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019
Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019
Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019 ngành Y tế
Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2019
Hiển thị 1 - 10 of 46 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 10
của 5