Cải cách hành chính Cải cách hành chính
Cải cách hành chính
Tiêu đề
Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2023 của Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Triển khai thực hiện Kế hoạch Số hóa thủ tục hành chính khi tiếp nhận, giải quyết hồ sơ
Báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022
Báo cáo công tác Cải cách hành chính năm 2022.
đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp
Đẩy nhanh việc thực hiện chỉ tiêu dịch vụ công trực tuyến được Chủ tịch UBND tỉnh giao tại Quyết định số 2139/QĐ-UBND ngày 03/8/2022
Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2023 của Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Kế hoạch tăng cường thực hiện dịch vụ công trực tuyến và nâng cao chỉ số hiệu quả Quản trị hành chính công (PAPI) của ngành Y tế tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu
Kế hoạch công tác tuyên truyền cải cách hành chính trên Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh
Tăng cường thực hiện dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế
Báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính quý II/2022
Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ
Triển khai thực hiện Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ
Cẩn trọng với những bệnh có biến chứng nguy hiểm ở trẻ
Yoga hỗ trợ "chữa lành" bệnh trầm cảm
Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2025 của Sở Y tế
Quyết định về việc ban hành quy chế phối hợp xử lý công việc nội bộ trong hoạt động của cơ quan Sở Y tế 2022
Báo cáo công tác cải cách hành chính quý I năm 2022
Kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2022
Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2022
Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022
Thông báo cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế
Kế hoạch triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2022
[447/BC-SYT - 16/12/2021] Báo cáo công tác cải cách hành chính năm 2021
Triển khai Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ liên thông lĩnh vực Tổ chức cán bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế.
Kế hoạch triển khai thực hiện số 141/KH-UBND ngày 15/9/2021 của UBND tỉnh về đẩy mạnh việc giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường diện tử của Sở Y tế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
Triển khai Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ liên thông lĩnh vực Tổ chức cán bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế
Kết quả thực hiện cơ chế tự chủ theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CPngày 17/10/2005 và Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày 07/10/2013 của Chính phủ quý I, II, III năm 2021 và ước thực hiện năm 2021 Sở Y tế
Tăng cường cài đặt ứng dụng “Sổ sức khỏe điện tử”.
Kế hoạch Khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của tổ chức, công dân đối với dịch vụ hành chính công của Sở Y tế
Kế hoạch nâng cao tỷ lệ hồ sơ xử lý trực tuyến mức đọ 3, 4 và tiếp nhận, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích năm 2021
Rút kinh nghiệm bộ chỉ số CCHN năm 2020
Công tác Y tế tháng 06 năm 2021 Phương hướng nhiệm vụ tháng 07/2021
Báo cáo công tác Kiểm soát thủ tục hành chính Quí II/2021
Báo cáo công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2021
Thông báo về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức 3, 4 đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế
Công văn tuyên truyền thực hiện các thủ tục hành chính trực tuyến
Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính và công vụ năm 2021
Thông báo cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế
Tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2021 của ngành Y tế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Thông báo việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế
Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021
Kế hoạch truyền thông hỗ trợ công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021
Kế hoạch thực hiện công tác pháp chế năm 2021
Ban hành Kế hoạch kiểm tra, xử lý văn bản quy pham pháp luật về y tế năm 2021i tiết
Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2021
Kế hoạch tuyên truyền thực hiện dịch vụ công trực tuyến và cung cấp dịch vụ bưu chính công ích của ngành Y tế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Kế hoạch Cải cách hành chính của Ngành Y tế năm 2021 (sửa đổi bồ sung)
Kế hoạch Cải cách hành chính của Ngành Y tế năm 2021 (sửa đổi bồ sung)
Kế hoạch Cải cách hành chính của Ngành Y tế năm 2021 (sửa đổi bồ sung)
Hiển thị 1 - 50 of 140 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 50
của 3