Báo cáo Tổng kết hàng năm Báo cáo Tổng kết hàng năm
Báo cáo Tổng kết hàng năm
Tiêu đề
Báo cáo công tác bồi thường nhà nước năm 2023
Báo cáo đánh giá công tác y tế năm 2023 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2024
Báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2023
Báo cáo công tác cải cách hành chính năm 2023
Báo cáo kết quả quản lý, vận hành hệ thống Đường dây nóng của Lãnh đạo tỉnh năm 2023
Báo cáo Công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023 và công tác triển khai thực hiện Nghị quyết số 131/NQ-CP ngày 06/11/2022 của Chính phủ
Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính Tháng 01 năm 2024
Báo cáo tổng kết công tác Y tế năm 2023 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2024
Báo cáo 07/BC-SYT ngày 09/01/2024 về kết quả thực hiện cơ chế tự chủ theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 và Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày 07/10/2013 của Chính phủ năm 2023 Sở Y tế
Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tháng 7 năm 2023
Báo cáo sơ kết 05 năm thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước
Báo cáo kết quả thực hiện cơ chế tự chủ theo NĐ 13/2002/NĐ-CP và NĐ 117/2012/NĐ-CP năm 2022-Ngành Y tế
Báo cáo đầy đủ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023
Báo cáo Tổng kết công tác năm 2022 và Phương hướng hoạt động năm 2023 của cơ quan Sở Y tế
Báo cáo kết quả thực hiện cơ chế tự chủ theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 và Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày 07/10/2013 của Chính phủ năm 2022- Sở Y tế
Báo cáo thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2022
[284/BC-SYT - 23/12/2022] Báo cáo tổng kết công tác Y tế năm 2022 và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2023
Bá cáo công tác nội chính và phòng chống tham nhũng năm 2022
Báo cáo tình hình thực hiện rà soát, đánh giá và công bố thủ tục hành chính năm 2022
Báo cáo tổng kết công tác năm 2021 và Phương hướng hoạt động năm 2022 Văn phòng Sở Y tế
Báo cáo kết quả tự chủ theo Nghị định 130/2005/NĐ-CP ngành Y tế năm 2022
Tình hình khám chữa bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh trong dịp Tết Nguyên Đán Nhâm Dần năm 2022 (số liệu cập nhật từ ngày 30/01/2021 – ngày 02/02/2022)
Báo cáo việc vận hành hệ thống Đường dây nóng của Lãnh đạo tỉnh và Bộ Y tế năm 2021
Báo cáo kết quả tổ chức thực hiện Chỉ thị về cải thiện Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI năm 2021
Công tác đảm bảo an ninh trật tự; phòng, chống cháy nổ tại các bệnh viện và trung tâm y tế huyện, thị xã, thành phố năm 2020
Báo cáo kết quả phúc tra Phòng khám an toàn PC COVID-19 theo QĐ 4999 của BYT
Báo cáo tổng kết công tác y tế năm 2020 và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2021
Báo cáo công tác CCHC 6 tháng năm 2020
Báo cáo thực hiện chính sách, pháp luật về PCCC giai đoạn 2014-2018
BC kết quả kiểm tra trách nhiệm Thủ trưởng cơ quan y tế năm 2018
báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện quy chế phối hợp số 03/QC-BYT (2013-2018)
Báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm và những nhiệm vụ trọng tâm của ngành y tế làm việc với UBND tỉnh
Báo cáo Tổng kết công tác năm 2015 và Phương hướng hoạt động năm 2016 Văn phòng Sở Y tế
Báo cáo hoạt động năm 2014 và phương hướng năm 2015 ngành Y tế BR-VT