Báo cáo thống kê Báo cáo thống kê
Báo cáo thống kê
Tiêu đề
Tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và tình hình kinh tế - xã hội tháng 10, 10 tháng đầu năm 2023
báo cáo đánh giá công tác y tế năm 2023 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2024
Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính Tháng 01 năm 2024
Báo cáo công tác Y tế tháng 01 năm 2024 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tháng 02 năm 2024
Bao cáo 05/BC-SYT ngày 05/01/2024 V/v báo cáo thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2023.
Báo cáo 07/BC-SYT ngày 09/01/2024 về kết quả thực hiện cơ chế tự chủ theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 và Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày 07/10/2013 của Chính phủ năm 2023 Sở Y tế
Báo cáo công tác thanh tra Quý III năm 2023
Báo cáo công tác thanh tra 9 tháng năm 2023
Báo cáo công tác Y tế tháng 9 năm 2023, Phương hướng nhiệm vụ tháng 10/2023
Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính tháng 9 năm 2023
Báo cáo kiểm soát thủ tục hành chính Quý III/2023
Báo cáo công tác cải cách hành chính quí III năm 2023
báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và kế hoạch năm 2024 phục vụ Kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 của HĐND tỉnh khóa VII
BC tình hình, kết quả thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính Tháng 10 năm 2023
BC Công tác Y tế tháng 7 năm 2023, Phương hướng nhiệm vụ tháng 8/2023
Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tháng 7 năm 2023
Báo cáo sơ kết 05 năm thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước
Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2023, giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023 và giai đoạn 2023-2025 thuộc lĩnh vực y tế
Báo cáo Công tác Y tế tháng 6 năm 2023, Phương hướng nhiệm vụ tháng 7/2023.
Báo cáo công tác nội chính phòng, chống tham nhũng và cải cách Tư pháp 6 tháng đầu năm 2023
Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 06 tháng đầu năm 2023
Báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm 2023
Báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo Quý II năm 2023
Báo cáo công tác cải cách hành hính 6 tháng đầu năm của Sở Y tế
Báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính quý II/2023 và công tác triển khai thực hiện Nghị quyết số 131/NQ-CP ngày 06/11/2022 của Chính phủ
Báo cáo Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 06 tháng đầu năm 2023
Báo cáo Công tác Y tế tháng 5 năm 2023. Phương hướng nhiệm vụ tháng 6/2023
Báo cáo công tác Y tế tháng 4 năm 2023, phương hướng nhiệm vụ tháng 5/2023
Báo cáo kết quả thực hiện cơ chế tự chủ theo NĐ 13/2002/NĐ-CP và NĐ 117/2012/NĐ-CP năm 2022-Ngành Y tế
BC tự đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng Ngành y tế năm 2022
Báo cáo công tác Y tế tháng 3 năm 2023, Phương hướng nhiệm vụ tháng 4 năm 2023
Báo cáo Công tác Y tế Quý I năm 2023, Phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2023
Báo cáo công tác cải cách hành chính quý I/2023
Báo cáo công tác nội chính quý 1 năm 2023
Báo cáo công tác thanh tra quý 1 năm 2023
Báo cáo Công tác Y tế tháng 02/2023, Phương hướng nhiệm vụ tháng 03/2023
Báo cáo đầy đủ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023
Báo cáo công tác tháng 1/2023 và phương hướng 02/2023
Báo cáo Tổng kết công tác năm 2022 và Phương hướng hoạt động năm 2023 của cơ quan Sở Y tế
Báo cáo kết quả thực hiện cơ chế tự chủ theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 và Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày 07/10/2013 của Chính phủ năm 2022- Sở Y tế
[284/BC-SYT - 23/12/2022] Báo cáo tổng kết công tác Y tế năm 2022 và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2023
Báo cáo công tác Y tế tháng 12 năm 2022, Phương hướng nhiệm vụ tháng 01/2023
BC Công tác Y tế tháng 11 năm 2022. Phương hướng nhiệm vụ tháng 12/2022
Báo cáo Công tác y tế tháng 5 năm 2022
Báo cáo Công tác Y tế tháng 4 tháng năm 2022, Phương hướng nhiệm vụ tháng 5/2022.
Thống kê y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Kết quả công tác phòng thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng quý I năm 2022
Báo cáo Công tác Y tế tháng 02 tháng năm 2022, Phương hướng nhiệm vụ tháng 03/2022.
báo cáo thống kê công tác y tế tháng 12 năm 2021
Báo cáo tổng kết công tác Y tế năm 2021 và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2022
Hiển thị 1 - 50 of 130 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 50
của 3