Nghiên cứu khoa học Nghiên cứu khoa học
Nghiên cứu khoa học
Tiêu đề
Đề xuất, đặt hàng đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ, dự án sản xuất thử nghiệm kế hoạch năm 2021 của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
Quyết định công nhận sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở ngành Y tế tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu năm 2019
Quyết định công nhận sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở ngành Y tế tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu năm 2019
đề xuất, đặt hàng đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ bổ sung năm 2018, xây dựng năm 2019
thông báo kết quả chọn các đề tài nghiên cứu khoa học và sáng kiến báo cáo tại hội nghị KHCN ngành y tế tỉnh BRVT năm 2018
Quyết định số 86/QĐ-SYT về việc Công nhận đề tài nghiên cứu khoa học và sáng kiến cấp tỉnh năm 2015
Quyết định số 85/QĐ-SYT về việc Công nhận đề tài nghiên cứu khoa học và sáng kiến cấp cơ sở năm 2015
Quyết định số 49/QĐ-SYT về việc Công nhận đề tài nghiên cứu khoa học và sáng kiến cấp tỉnh năm 2014
Quyết định số 48/QĐ-SYT về việc Công nhận đề tài nghiên cứu khoa học và sáng kiến cấp cơ sở năm 2014
Nghiên cứu khoa học 2009