An ninh Quốc phòng An ninh Quốc phòng
An ninh Quốc phòng
Tiêu đề
Báo cáo ANTT 6 tháng đầu năm 2019.
ban hành quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan Văn phòng Sở Y tế tỉnh BRVT
báo cáo thống kê tai nạn thương tích 9 thag1 năm 2018
báo cáo công tác đảm bảo an ninh trật tự tại các bệnh viện và trung tâm y tế huyện, thị, thành phố 9 tháng đầu năm 2018
Báo cáo thống kê y tế tỉnh, thành phố
báo cáo công tác đảm bảo an ninh trật tự tại các bệnh viện và trung tâm y tế huyện, thị thành phố 6 tháng đầu năm 2018
Báo cáo công tác y tế tháng 11 năm 2016
Báo cáo công tác đảm bảo an ninh trật tự tại các bệnh viện và trung tâm y tế huyện, thành phố năm 2016
Báo cáo tình hình, kết quả kiểm tra chất lượng sản phẩm hàng hoá và hoạt động đánh giá sự phù hợp năm 2016 tại tỉnh BRVT
Báo cáo thống kê y tế tỉnh, thành phố 9 tháng năm 2016
Báo cáo thống kê tai nạn thương tích 9 tháng năm 2016
Báo cáo tổng kết công tác Giáo dục Quốc phòng, an ninh năm 2015, phương hướng công tác Giáo dục Quốc phòng, an ninh năm 2016
Báo cáo sơ kết phong trào thi đua Quyết thắng trong công tác Quốc phòng, Dân quân tự vệ, Giáo dục quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2015
Báo cáo tổng kết phong trào thi đua quyết thắng trong công tác ANQP, Dân quân tự vệ, GDQP- an ninh năm 2014, công tác thi đua khen thưởng và phương hướng công tác năm 2015
Báo cáo An ninh quốc phòng năm 2014