Năm 2014 Năm 2014
Báo cáo An ninh quốc phòng năm 2014

Báo cáo kết quả thực hiện công tác quốc phòng, dân quân tự vệ, Giáo dục quóc phòng 6 tháng đầu năm 2014