Năm 2014 Năm 2014
Báo cáo tổng kết phong trào thi đua quyết thắng trong công tác ANQP, Dân quân tự vệ, GDQP- an ninh năm 2014, công tác thi đua khen thưởng và phương hướng công tác năm 2015

Báo cáo tổng kết phong trào thi đua quyết thắng trong công tác ANQP, Dân quân tự vệ, GDQP- an ninh năm 2014, công tác thi đua khen thưởng và phương hướng công tác năm 2015