Nghiên cứu khoa học Nghiên cứu khoa học
đề xuất, đặt hàng đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ bổ sung năm 2018, xây dựng năm 2019

Xem nội dung chi tiết tại đây