Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch chuyên môn Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch chuyên môn
Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính và công vụ năm 2022

Xem nội dung chi tiết tại đây