Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch chuyên môn Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch chuyên môn
Kế hoạch số 43/KH-SYT ngày 28/02/2024 triển khai nhiệm vụ đột phá trong chuyển đổi số ngành Y tế năm 2024

Xem nội dung chi tiết tại đây