Thông tin tuyên truyền Thông tin tuyên truyền
Thông tin tuyên truyền
UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền, tập huấn phòng chống dịch MERS-CoV tại các nơi lưu trú du lịch.