Thông tin tuyên truyền Thông tin tuyên truyền
Hướng dẫn đánh giá chuyển đổi số y tế các tỉnh, thành phố thuộc trung ương.

Đính kèm Bộ tài liệu hướng dẫn Hướng dẫn đánh giá chuyển đổi số y tế các tỉnh, thành phố thuộc trung ương.