VB hành chính/VB quy phạm pháp luật VB hành chính/VB quy phạm pháp luật
Đẩy mạnh triển khai liên thông kê đơn thuốc điện tử quy định tại Thông tư số 27/2021/TT-BYT và cấp tài khoản quản trị cho Phòng Y tế trên Hệ thống đơn thuốc quốc gia

Xem nội dung chi tiết tại đây