Thông tin Y tế Thông tin Y tế
Thông tin Y tế
UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ trì tổng hợp danh sách đối tượng tiêm chủng theo quy định tại Nghị Quyết 21/NQ-CP và Quyết định số 3355/QĐ-BYT. Theo đó các cơ quan, đơn vị liên quan tổng hợp danh sách đối tượng tiêm chủng gửi về Phòng Y tế huyện, thị xã, thành phố trực thuộc UBND để tổng hợp theo quy định.