Thông tin Y tế Thông tin Y tế
Rà soát quy hoạch xây dựng, sử dụng đất để đầu tư bệnh viện

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 2784/UBND-VP yêu cầu Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát quy hoạch xây dựng, quy hoạch bệnh viện.

Đồng thời, kiểm tra các dự án khu dân cư đô thị, dự án nhà ở để yêu cầu chủ đầu tư bố trí quỹ đất dành cho cơ sở y tế đảm bảo quy hoạch phù hợp, điều kiện pháp lý về đất đai theo quy định.

UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở TN-MT chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị, địa phương liên quan rà soát quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất. Từ đó, nghiên cứu, đánh giá việc xây dựng bảng giá đất đối với loại đất sử dụng vào mục đích y tế để thu hút nguồn lực đầu tư.

Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan rà soát, đánh giá lại chỉ tiêu, mục tiêu phát triển y tế, tỷ lệ bác sĩ, giường bệnh/vạn dân. Trên cơ sở đó, tổng hợp, có phương án phân giao chỉ tiêu cho các cơ sở khám, chữa bệnh bảo đảm đáp ứng mục tiêu tỷ lệ giường bệnh tại Nghị quyết số 42-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và định hướng quy hoạch giường bệnh tại Quyết định số 1629/QĐ-TTg ngày 16/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ.

Nguồn: http://www.baobariavungtau.com.vn