Thông tin kiểm tra Thông tin kiểm tra
Thông tin kiểm tra
Ngày 09/01/2015 Chính phủ ban hành Nghị định số 04/2015/NĐ-CP về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập, có hiệu lực kể từ ngày 25/02/2015.
Nhằm góp phần tăng cường chức năng quản lý nhà nước, giúp Thủ trưởng cơ quan trong việc xây dựng và triển khai kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, thực hiện quy chế dân chủ, thúc đẩy tiến trình dân chủ hóa trong hoạt động của cơ quan, đơn vị. Thanh tra Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu mời cán bộ đảm nhiệm chức trách Công tác thanh tra của Thủ trưởng tham dự buổi tập huấn được tổ chức tại Sở Y tế