Thông tin kiểm tra Thông tin kiểm tra
kiểm tra liên ngành về hoạt động khám chữa bệnh tư nhân, khám chữa bệnh nhân đạo trên địa bàn tỉnh BRVT năm 2019

Xem nội dung chi tiết tại đây