Thông tin kiểm tra Thông tin kiểm tra
Kế hoạch 06/KH-SYT ngày 12/01/2024 Kiểm tra công tác khám bệnh, chữa bệnh các đơn vị trực thuộc năm 2024

Xem nội dung chi tiết tại đây