Thông tin kiểm tra Thông tin kiểm tra
Kiện toàn Đoàn kiểm tra các đơn vị khám chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế năm 2023

Xem nội dung chi tiết tại đây