Thông tin kiểm tra Thông tin kiểm tra
rà soát, kiểm tra, xử lý các cơ sở dạng lượng y , thầy lang hoạt động không hợp pháp tại địa phương

Xem nội dung chi tiết tại đây