Thông tin kiểm tra Thông tin kiểm tra
kiểm tra trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan y tế năm 2019

Xem nội dung chi tiết tại đây