Thông tin kiểm tra Thông tin kiểm tra
Kiện toàn Đoàn kiểm tra liên ngành về hoạt động sản xuất, kinh doanh thuốc, trang thiết bị y tế, khám chữa bệnh tư nhân, khám chữa bệnh nhân đạo năm 2023

Xem nội dung chi tiết tại đây