Thông tin kiểm tra Thông tin kiểm tra
Kiểm tra, giám sát và đánh giá chương trình MTQG về giảm nghèo bền vững năm 2023 theo Kế hoạch 37/KH-BCĐCTMTQG

Xem nội dung chi tiết tại đây