Thông tin kiểm tra Thông tin kiểm tra
Kiểm tra các đơn vị khám chữa bệnh thuộc Sở Y tế năm 2021

Xem nội dung chi tiết tại đây