Thông tin kiểm tra Thông tin kiểm tra
V/v triển khai kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2021 của Sở Nội vụ.

Xem nội dung chi tiết tại đây