Thông tin kiểm tra Thông tin kiểm tra
kiểm tra liên ngành về hoạt động sản xuất, kinh doanh thuốc, trang thiết bị y tế tư nhân trên địa bàn tỉnh BRVT năm 2019

Xem nội dung chi tiết tại đây