Thông tin kiểm tra Thông tin kiểm tra
kiện toàn đoàn liên ngành kiểm tra hoạt động sản xuất, kinh doanh thuốc, trang thiết bị y tế tư nhân, khám chữa bệnh tư nhân, khám chữa bệnh nhân đạo trên địa bàn tỉnh năm 2018

Xem nội dung chi tiết tại đây