Thông tin kiểm tra Thông tin kiểm tra
KH kiểm tra công tác khám chữa bệnh tại các đơn vị trực thuộc năm 2019

Xem nội dung chi tiết tại đây