Thông tin kiểm tra Thông tin kiểm tra
Quyết định về việc kiểm tra các đơn vị khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế

Xem nội dung chi tiết tại đây