Thông tin kiểm tra Thông tin kiểm tra
kiểm tra công tác khám chữa bệnh, an toàn thực phẩm tại các đơn vị không thuộc Sở Y tế và cơ sở điều trị Methadone năm 2019

Xem nội dung chi tiết tại đây