Thông tin kiểm tra Thông tin kiểm tra

Kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại các đơn vị trực thuộc năm 2020

Xem nội dung chi tiết tại đây


Thông Tin Thời Tiết Thông Tin Thời Tiết