Thông tin kiểm tra Thông tin kiểm tra
Kiểm tra các đơn vị khám chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế năm 2018

Xem nội dung chi tiết tại đây