Thông tin kiểm tra Thông tin kiểm tra
Kiểm tra công tác khám chữa bệnh các đơn vị không trực thuộc Sở Y tế và các các cơ sở Methadone năm 2020

Xem nội dung chi tiết tại đây