Thông tin Y tế Thông tin Y tế
Đẩy mạnh thực hiện liên thông thủ tục hành chính khai sinh, khai tử

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 10820/UBND-VP về việc triển khai thực hiện các quy định của Thông tư số 03 ngày 2/8/2023 của Bộ Tư pháp và đẩy mạnh thực hiện liên thông 2 nhóm thủ tục hành chính (TTHC) khai sinh, khai tử.

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Tư pháp, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tiếp tục bố trí trang thiết bị, hạ tầng kỹ thuật để đáp ứng yêu cầu thực hiện liên thông TTHC, nhất là bố trí trang thiết bị cơ bản phục vụ giải quyết này trên môi trường điện tử (máy scan, thiết bị kỹ thuật số để ký số bản điện tử giấy khai sinh, trích lục khai tử...).

Tỉnh cũng giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức quán triệt nội dung của Thông tư số 03 tới cơ quan đăng ký hộ tịch cấp huyện, cấp xã, công chức làm công tác hộ tịch và công chức các ngành có liên quan. Trong đó tập trung thực hiện một số nội dung như: niêm yết công khai TTHC (mẫu tờ khai, mẫu điện tử...) để tạo thuận lợi cho người dân; thực hiện đầy đủ, đúng quy định pháp luật về việc ký số bản điện tử giấy tờ hộ tịch và trả bản điện tử giấy tờ hộ tịch...

Nguồn: http://www.baobariavungtau.com.vn