Thông tin Y tế Thông tin Y tế
Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Theo Quyết định, có 11 (mười một) quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính đối với lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Giao Sở Y tế có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông để thiết lập cấu hình điện tử giải quyết thủ tục hành chính tại phần mềm của Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh theo quy định.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

- Bãi bỏ 11 quy trình nội bộ (thứ tự 1, 2, 3, 9, 12, 14, 15, 49, 50, 60, 61 tại Mục D) phụ lục I Lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh tại Quyết định số 2551/QĐ-UBND ngày 24/9/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Quyết định và các Phụ lục kèm theo được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, địa chỉ: http://www.baria-vungtau.gov.vn.

Nguồn: https://baria-vungtau.gov.vn/