Thông tin Y tế Thông tin Y tế
Chính phủ bãi bỏ một số nghị quyết phòng, chống dịch COVID-19

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký ban hành Nghị quyết 174/NQ-CP bãi bỏ một số nghị quyết về phòng, chống dịch COVID-19.

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân.
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân huyện Long Điền.

Nghị quyết số 174 đã bãi bỏ 9 nghị quyết phòng, chống dịch COVID-19 do Chính phủ ban hành trước đó. Cụ thể: Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 8/2/2021 của Chính phủ về chi phí cách ly y tế, khám, chữa bệnh và một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch COVID-19; Nghị quyết số 78/NQ-CP ngày 20/7/2021 của Chính phủ về Phiên họp Chính phủ chuyên đề về phòng, chống dịch COVID-19; Nghị quyết số 79/NQ-CP ngày 22/7/2021 của Chính phủ về mua sắm thuốc, hóa chất, vật tư, trang thiết bị, phương tiện phục vụ phòng, chống dịch COVID-19; Nghị quyết số 86/NQ-CP ngày 6/8/2021 của Chính phủ về các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19 để thực hiện Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 của Quốc hội khóa XV; Nghị quyết số 106/NQ-CP ngày 11/9/2021 của Chính phủ về chính sách thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để tài trợ phòng, chống dịch COVID-19; Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19"; Nghị quyết số 145/NQ-CP ngày 19/11/2021 của Chính phủ về điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung một số chế độ chính sách trong phòng, chống dịch COVID-19; Nghị quyết số 168/NQ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ về một số cơ chế, chính sách trong phòng, chống dịch COVID-19; Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 17/3/2022 của Chính phủ về Chương trình phòng, chống dịch COVID-19.

Ngoài ra, Nghị quyết 174 còn bãi bỏ một phần của 4 nghị quyết gồm có: Điểm 6 của Nghị quyết số 169/NQ-CP ngày 11/11/2020 của Chính phủ về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2020; Mục 1 của Nghị quyết số 48/NQ-CP ngày 6/5/2021 của Chính phủ về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2021; Mục 1 của Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 8/6/2021 của Chính phủ về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5/2021; Điểm 2, Mục II của Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 9/9/2021 của Chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch COVID-19.

Nguồn:https://baobariavungtau.com.vn/