Thông tin tuyên truyền Thông tin tuyên truyền
tăng cường tuyên truyền, giới thiệu gương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua sáng kiến, sáng tạo của Sở Khoa học và Công nghệ

Sở Y tế nhận được văn bản số 358/SKHCN-QLKH ngày 07/4/2022 của Sở Khoa học và Công nghệ về tăng cường tuyên truyền, giới thiệu gương điển hình tiên tiến. Sau khi nghiên cứu, Sở Y tế có ý kiến chỉ đạo Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các phòng chuyên môn, nghiệp vụ như sau:

-       Nghiên cứu nội dung văn bản trên và tuyên truyền đến công chức, viên chức, người lao động thuộc quyền quản lý.

-       Xem giới thiệu gương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua sáng kiến, sáng tạo của Sở Khoa học và Công nghệ và gửi hồ sơ đề xuất về Sở Y tế trước ngày 15 của tháng cuối cùng hàng quý trong năm để xem xét (nếu có).

          Đề nghị các cơ quan, đơn vị trực thuộc và các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thực hiện

Sở Y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.