Thông tin tuyên truyền Thông tin tuyên truyền
Đẩy mạnh chuyển đổi số tại các cơ quan, đơn vị trong ngành y tế.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Y tế tại Văn bản số 6374/BYT-CNTT  ngày 06/8/2021 về việc đẩy mạnh chuyển đổi số tại các cơ quan, đơn vị trong ngành y tế,

Sở Y tế có ý kiến chỉ đạo thực hiện như sau:

1. Căn cứ Quyết định số 5316/QĐ-BYT ngày 22 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt chương trình chuyển đổi số y tế đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, khẩn trương xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện chuyển đổi số tại đơn vị. Việc thực hiện chương trình chuyển đổi số là một nhiệm vụ chính trị hàng năm của đơn vị.

2. Lập kế hoạch thuê dịch vụ CNTT hoặc lập dự án đầu tư ứng dụng CNTT theo quy định tại Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05 tháng 09 năm 2019 của Chính phủ Quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước để triển khai ứng dụng CNTT tại đơn vị.

a) Đối với việc xây dựng và triển khai hoạt động ứng dụng CNTT theo hình thức thuê dịch vụ CNTT, các đơn vị chỉ sử dụng nguồn kinh phí thu từ dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, dịch vụ y tế hoặc sử dụng kinh phí chi thường xuyên nguồn vốn ngân sách nhà nước được giao (nếu có) để thực hiện.

Đối với thuê các dịch vụ CNTT không sẵn có trên thị trường thì hợp đồng thuê thực hiện theo Thông tư số 23/2020/TT-BTTTT ngày 9 tháng 9 năm 2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định các nội dung đặc thù của hợp đồng thuê dịch vụ CNTT sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

b) Đối với việc xây dựng và triển khai ứng dụng CNTT theo hình thức đầu tư, mua sắm CNTT thì đơn vị sử dụng nguồn NSNN giao cho đơn vị, nguồn thu từ dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, dịch vụ y tế, nguồn Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp và các nguồn hợp pháp khác của đơn vị để thực hiện theo đúng quy định.

3. Khi đơn vị triển khai mua sắm hoặc thuê dịch vụ CNTT thì thông tin, dữ liệu hình thành trong quá trình mua sắm hoặc thuê dịch vụ công nghệ thông tin thuộc sở hữu của đơn vị thuê/đầu tư. Đơn vị thuê yêu cầu nhà cung cấp dịch vụ CNTT phải kí cam kết bảo mật thông tin, dữ liệu của khách hàng, hỗ trợ bảo đảm an toàn thông tin cho hệ thống, chuyển giao đầy đủ cho đơn vị các thông tin, dữ liệu khi kết thúc hợp đồng mua sắm hoặc thuê dịch vụ CNTT.

4. Các đơn vị phải bố trí kinh phí và triển khai biện pháp bảo đảm an toàn thông tin triển khai ứng dụng CNTT, cụ thể như sau:

a) Xác định cấp độ cho các hệ thống thông tin và triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn thông tin theo quy định tại Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ về đảm bảo an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ và Thông tư số 03/2017/TT-BTTTT ngày 24/4/2017 hướng dẫn Nghị định 85/2016/NĐ-CP về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ.

b) Bảo đảm tỷ lệ kinh phí chi cho các sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng đạt tối thiểu 10% trong tổng kinh phí triển khai kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin hàng năm, giai đoạn 5 năm và các dự án công nghệ thông tin theo Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 7 tháng 6 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường đảm bảo an toàn, an ninh mạng nhằm cải thiện chỉ số xếp hạng của Việt Nam.

5. Đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Khẩn trương triển khai thực hiện hồ sơ bệnh án điện tử không sử dụng bệnh án giấy theo quy định tại Thông tư số 46/2018/TT-BYT, triển khai các giải pháp thanh toán chi phí dịch vụ y tế không dùng tiền mặt theo Chỉ thị số 12/CT-BYT. Các bệnh viện hạng 1, hạng đặc biệt thì trước ngày 31 tháng 12 năm 2023 phải hoàn thành việc triển khai bệnh án điện tử không sử dụng bệnh án giấy theo quy định tại Thông tư số 46/2018/TT-BYT.

6. Đối với các Trường Đại học, Cao đẳng Y - Dược (Trường Trung cấp Y tế tỉnh BRVT): Khẩn trương triển khai ứng dụng CNTT trong quản lý đào tạo, giảng dạy, học tập; triển khai các giải pháp thanh toán không dùng tiền mặt theo Chỉ thị số 12/CT-BYT.

Sở Y tế đề nghị các cơ quan, đơn vị trực thuộc khẩn trương thực hiện những nội dung nêu trên. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị báo cáo về Sở Y tế (Phòng Nghiệp vụ) để xem xét, giải quyết kịp thời./.

Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu./.